Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden dnijboer.nl.

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van dnijboer.nl zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door dnijboer.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van dnijboer.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door dnijboer.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van dnijboer.nl zijn vrijblijvend en dnijboer.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door dnijboer.nl. dnijboer.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dnijboer.nl dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro,  exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

dnijboer.nl biedt 2 verschillende betalingsmogelijkheden:

Vooruit betaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij dnijboer.nl binnen is.

U kunt bij vooruit betaling het totaalbedag overmaken naar bankrekening Rabobank 1091.82.200 t.a.v. d.nijboer te Schuilenburg (Eestrum), Vergeet hierbij niet uw referentienummer te vermelden.

Contant: U kunt contant betalen bij het het ophalen van uw bestelling te Schuilenburg (Eestrum).

 

Artikel 4. Levering

dnijboer.nl zal normaal binnen 5 werkdagen  leveren. Indien het gaat om een heel apart artikel zal dit iets langer kunnen duren met een maximum van 30 dagen, maar in dit geval nemen wij wel vooraf contact met uw op of u vindt voor het product op de factuur een N (dit wil zeggen Nalevering).

U kunt natuurlijk altijd vooraf contact met ons opnemen of alles op voorraad is ja of nee.

Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door dnijboer.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

dnijboer.nl is gerechtigd te afleveren in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door dnijboer.nl gedragen.

Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen.

U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen.

Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending.

Artikelen waarvan de verpakking is verbroken, worden door dnijboer.nl niet retour genomen.

Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal dnijboer.nl deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Minus de verzendkosten, en administratiekosten van (10 euro)

 

Artikel 4.1 Bezorging

Via bezorgdienst. Verzendkosten 9.95€

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan dnijboer.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.

Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door dnijboer.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

dnijboer.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u dnijboer.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@dnijboer.nl

Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.

Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand

terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.

Op de door dnijboer.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor dnijboer.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat

het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door dnijboer.nl kunnen worden uitgesloten.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van

het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en dnijboer.nl, dan wel

tussen dnijboer.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en dnijboer.nl, is dnijboer.nl niet

aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door dnijboer.nl.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

dnijboer.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.

dnijboer.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen.

De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

 

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft dnijboer.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat dnijboer.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dnijboer.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

Artikel 11. Diversen

 

Indien u aan dnijboer.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is dnijboer.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan dnijboer.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door dnijboer.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat dnijboer.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met dnijboer.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door dnijboer.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

dnijboer.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op

deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland